RICHI.8log.pl | Strona: 1.html

Temat: Może ktoś wie...
Czytając jakimi dziennikami dysponuje CEZAS znalazłam: - dziennik zajęć korekcyjno - wyrównawczych - dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - dziennik zajęć dydaktyczno- wyrówn. i specjalistycznych - dziennik zajęc logopedycznych i korekcyjno - kompensacyjnych nie wiem, który rodzaj podpasowałby pani wizytator...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11191Temat: Tabela N2 - błąd sumowania
Witam! Mam taki problem W tabeli N2 dla jednego nauczyciela mam wpisane informacje: Tygodniowy wymiar zajęć 18.00/18 Godziny ponadwymiarowe 5.74 Zwiększony wymiar zajęć na podst. art. 42 ust. 2a KN 0 czyli suma wynosi: 23,74 w obowiązkach: język polski 21.74/18 zajęcia rewalidacyjne 1/18 godzina z wychowawcą 1/18 co daje na mój mały rozumek: 23,74 A program daje mi w tym miejscu błąd, że sumy sięnie zgadzają. Dlaczego Pozdrawiam Jakub Piasecki
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=370


Temat: Scenariusze zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Scenariusze zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Źródło: sledzik.webh.pl/ped/viewtopic.php?t=329


Temat: gimnazjum - pedagog specjalny czy przedmiotowiec?
Znalazlam: Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI ODDZIAŁY SPECJALNE Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oddziału specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w ogólnodostępnej szkole podstawowej i w ogólnodostępnym gimnazjum), a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiada osoba która: legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki, lub legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3825


Temat: korwin Vs niepelnosprawni
...i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, c)w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, d)uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; 3)prowadzą
Źródło: forum.hard-core.pl/viewtopic.php?t=19131


Temat: Wychowawcy z internatow odezwijcie sie:)
kama83 wejdź na forum logopedów, nauczycieli, wychowawców... znajdziesz tam informacje nt. zajęć rewalidacyjnych. Mam nadzieję, że Ci się przydadzą. aga1125 odezwij się, napisałam do Ciebie wiadomość prywatną, zadałam na forum pytania, a Ty w ogóle nie odpowiadasz. Pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4528


Temat: zajęcia rewalidacyjne w oddziale "0"
...1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb; 5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 2. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, udzielają pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. Poczytaj też tu:...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10295


Temat: Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej
...uczeń/przedszkolak niepełnosprawny. http://www.kuratorium.szczecin.pl/index ... formacyjne Natomiast, jaka podstawa programowa jest realizowana, to zalezy od stopnia upośledzenia - i lekkie kwalifikowane jest do zwykłej podstawy programowej , na zasadach jak pisałam wcześniej. Ja w przedstawianej sytuacji próbowałabym zacząć od nauczania w integracji, najlepiej w grupie takiej, a dodatkowo mozna przecież uzyskać wspomaganie w postaci zajęć rewalidacyjnych czy korekcyjno-kompensacyjnych ( w zalezności od stanowiska poradni). Jesli nauczanie indywidualne z czasem okazaloby się lepsze, to w obecnym czasie zawsze (poza szczególnymi przypadkami) jest ono proponowane na zasadzie kilku godz. ind+ kilka lekcji z klasą . No i ich liczba jest bardzo okrojona - o ile w poczatkowym okresie nauki może nie ma to wielkiego znaczenia, to z czasem coraz większe ale i wtedy rozważa się wszelkie...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=429


Temat: Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Ja prowadzę zajęcia rewalidacyjne z 10-latkiem i w mojej gminie jest tak, że te godziny są o 10% droższe od zwykłych. Obecnie mam je jako ponadwymiarowe ale koleżanka uczy dziewczynkę z upośledzeniem w ramach etatu i też na koniec miesiąca przedstawia zestawienie godzin (ile przepracowała w ramach rewalidacji). Z tego co wiem to pensum ustala samorząd na wniosek dyrektora, który zgłasza zapotrzebowanie na podstawie orzeczenia PPP W moim przypadku,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10863


Temat: Klasa integracyjna
...ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach; 5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy; 7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim; zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego; 9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych; 10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9741


Temat: Praca z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością a awans zaw.
Nie jestem pewna, czy to dobre miejsce na ten temat, ale chciałabym spytać, czy ktoś z Was prowadząc zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przechodził przez procedurę awansu zawodowego nauczyciela. Sama jestem w takiej sytuacji i nie twierdzę, że przychodzi mi to lekko. Mam wiele obaw i wątpliwości.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11454


Temat: wg którego zatrudnienia pisać plan rozwoju?
Jestem zatrudniona na 1/2 etatu w świetlicy i 1/2 etatu na zajęcia rewalidacyjne w szkole specjalnej. Czy w planie rozwoju łączę świetlicę z nauczaniem czy muszę wybrać albo świetlicę albo rewalidację?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9619


Temat: Indywidualne plany dla lekko
Pracuję z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim ale u nas nie pisze się indywidualnych planów dla dzieci, chyba, że są to zajęcia rewalidacyjne. Tylko dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym mają takie plany na cały rok.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: zatrudnianie nauczycieli
...wielokrotną). Dodaje się ją prawym przyciskiem myszy - klikając w numer PESEL danej osoby. W pierwszej tabeli N2 wpisujemy 24/24 tygodniowy wymiar zajęć, płaca zasadnicza, dodatki....i stanowisko - nauczyciel logopeda. W obowiązkach (tabela N5) wybieramy - obowiązki nauczyciela logopedy. W drugiej tabeli N2 wstawiamy 7/18 (tygodniowy wymiar zajęć), na stanowisku nauczyciela. Nauczyciela wspomagającego można ująć jako realizującego zajęcia rewalidacyjne w tabeli N5. W spisie wrześniowym dodane zostanie odrębne stanowisko dla takiego nauczyciela.
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=119


Temat: Poszukuję diagnozę
Jeżeli dziecko ma zajęcia rewalidacyjne, to musi ieć jakiś deficyt rozwojowy. Narzędzia diagnozy zależą od deficytu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10661


Temat: plan pracy z uczniem upśledzonym w stopniu umiarkowanym
...j.polski, tylko zakres materiału określony w podstawie programowej dla uczniów z upośledzeniem w st. umiarkowanym - dlatego nie konstruuje się dla niego planu pracy z języka polskiego. Np.: podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym obejmuje taki zakres zajęć: 1) zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie w środowisku, b) muzyka z rytmiką, c) plastyka, d) technika, e) wychowanie fizyczne, f) etyka1), 2) zajęcia rewalidacyjne. Oczywiście mozna tu sobie wyodrębnic coś takiego jak np. kształcenie umiejętności jezykowych, czy matematycznych, ale w dostosowaniu do konkretnego ucznia i jego mozliwości.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9813


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
Zajęcia rewalidacyjne przy nauczaniu indywidualnym???? Dziwne
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: Uczniowie upośledz w stopniu umiark w gimnazjum masowym
W orzeczeniu z poradni powinno być szczegółowo napisane na co przeznaczone są zajęcia rewalidacyjne, czy na zajęcia o charakterze edukacyjnym, czyli wiadomości szkolne podstawowe do utrwalenia czy też inne, np. pobudzajce pewne funkcje słabo rozwinięte, rozwijające zaradność życiową lub inne. Jeżeli takich zaleceń nie ma to zwróć się bezpośrednio do poradni z prośbą o te informacje, bo tylko na ich podstawie będziesz w stanie napisać indywidualne plany pracy.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3866


Temat: bardzo pilne-praca z dziećmi upośledzonymi
Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego PROGRAMY NAUCZANIA Nauka w oddziałach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni i w oddziałach integracyjnych odbywa się według programów nauczania odpowiedniego typu szkoły ogólnodostępnej. Dla uczniów niepełnosprawnych opracowywane są programy zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć określonych w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nauka w oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej odbywa się według programów nauczania odpowiedniego typu szkoły specjalnej. W oddziałach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w normie intelektualnej i dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być również stosowane programy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3824


Temat: Z archiwum "Literki"... i nie tylko...
" Program nauczania i wychowania dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym": http://www.literka.pl/article11569.html "Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dziecka sześcioletniego z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z MPD." http://www.literka.pl/article16427.html "Autorski program nauczania j.angielskiego w klasach 4-6 SP specjalnej": http://www.literka.pl/article20033.html "Resocjalizacja w marszu": http://www.literka.pl/article11225.html
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9501


Temat: Co należy wpisać w tabelę OB2?
Według instrukcji MENiS http://sio.menis.gov.pl/instrukcje/inst ... 2005_1.doc "Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe i gimnazja z ustalonym obwodem. W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. Realizacja obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczy dzieci, o których mowa w tabeli NP5. W terminie według stanu na dzień 31 marca jako nierealizujące obowiązku szkolnego należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące".
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=145


Temat: Rewalidacja indywidualna
...dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu. A tu intrepretacja ze strony KO Rzeszów; http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dok ... 200701.doc  ">Indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te powinny być ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków w wiadomościach. Żaden przepis nie stanowi o liczbie godzin zajęć rewalidacyjnych. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, ich tygodniowa liczba nie powinna być większa niż 3 godziny. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9634


Temat: Czego pani Hall chce dla oświaty...
...że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają szczególnego traktowania, a takowe wymaga tworzenia różnych klas (integracyjnych, terapeutycznych itp.). Uważają oni, że klasa, w tzw. masowej szkole publicznej, nie pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych tych dzieci. Ankietowani pesymistycznie wyrażali się także o przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia np. diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i procesu resocjalizacji. Ich zdaniem, nauczyciele jako grupa zawodowa nie są do wykonywania tych zadań przygotowywani podczas studiów w odróżnieniu od wykształconych w tym kierunku specjalistów, czyli np. logopedów, pedagogów i psychologów. (kdp)
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=3585


Temat: Zajęcia wspomagające dla dzieci
Uczeń niepełnosprawny szkoły integracyjnej oprócz codziennych lekcji ma możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych zajęciach wspomagających. Decyzję o umieszczeniu dziecka w klasie integracyjnej podejmuje się na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez uprawnione poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dokument zawiera opis niepełnosprawności, diagnozę oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. Każdy uczeń przed przyjęciem do placówki integracyjnej badany jest przez szkolny...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=910


Temat: Oligo,a brak kwalifikacji do pracy w szkole specjalnej ...
Pyzunia a czego uczysz?Może rozwiązaniem byłoby gdybyś miała 1/2 etatu zajęc rewalidacji indywidualnej? Szkoda tego czasu.. zwłaszcza,ze juz kończysz staż..
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5541


Temat: Praca z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością a awans zaw.
Witam! Pracuję jako nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych od niedawna. We wrześniu mam zamiar rozpocząć staż na stopień n-la mianowanego. Czy mogłaby się Pani podzielić doświadczeniami na temat realizacji stażu? Bo przecież charakter naszej pracy znacznie odbiega od pracy "zwykłego" nauczyciela. Zdecydowania będzie się różnił plan rozwoju zawodowego jak i sprawozdanie z realizacji, inne też mamy efekty naszej pracy.Mam przed sobą jeszcze...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11454


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
No ja w gimnazjum miałem tak nieformalnie, że miałem tylko z niektórych przedmiotów lekcje indywidualne na terenie szkoły. A w liceum miałem zajęcia rewalidacyjne i to było formalne, a praktycznie było tym samym co te nieformalne lekcje indywidualne.
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: prosze bardzo jeszcze raz o scenariusz
...funkcjonowania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd) / Aneta Jegier // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. 36-54 4. KRZEMIŃSKA Agnieszka "Ściana wspinaczkowa" jako element rewalidacji dzieci z MPD / Agnieszka Krzemińska // Szkoła Specjalna. - 1998, nr4, s. 293-294 5. Tu kupisz książkę ze scenariuszami: cena 13,30 wysyłka w 24 godziny http://www.pedagogika.com.pl/product/1410.html 6. Tu masz program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z MPD dla dzieci 6 letnich. http://www.literka.pl/modules.php?name= ... &sid=16427 7. Kolejna książka : http://www.medbook.com.pl/kat/4225.htm a na maila wysyłam Ci dwa scenariusze co prawda nie ma ich na Literce ale dlatego że autorki ich tutaj nie opublikowały. Jesli posiadasz jakieś scenariusze ( własne ) to zapraszam do działu: PUBLIKUJ. Innym bedzie łatwiej. pozdr.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9961


Temat: logopedia
ja myślę że z logopedią jak z innymi terapiami, na państwowym lipa na swoim / prywatnie można mieć znaleźć fajnych i zasobnych klientów. wieki temu skończyłem rewalidację (WSPS) pamiętam że pod koniec studiów wymyśliłem sobie zajęcia rewalidacyjne - reedukacyjne w domu ucznia. maiło być dodatkowo i z doskoku a finalnie musiałem podzlecać znajomym bo nie dawałem rady obsłużyć wszystkich chętnych...
Źródło: forum.hard-core.pl/viewtopic.php?t=39593


Temat: uczeń upośledzony umysłowo w stopniu głębokim
Ich się nie promuje. (I nie ocenia) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. (Dz. U. z dnia 18 lutego 1997 r.) Pozdrawiam A.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10475


Temat: Indywidualne plany dla lekko
Antonino, czy to, o czym piszesz, dotyczy także ucznia z niedosłuchem, który realizuje obowiązek szkolny w szkole masowej? Czy eystarczy tylko napisać szczegółowe dostosowania z każdego przedmiotu - z uwzględnieniem zalecen PPP i indywidualny plan zajęć rewalidacyjnych? Mam z tym problem.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: Kończe teczkę- czy możecie to ocenić?
...przedmiotów w gimnazjum. Nie rozumiem dlaczego błąd dotyczący programu - układam program wychowawczy z uwzględnieniem specyfiki pracy w klasie integracyjnej, podobnie jest z planem profilaktycznym - są wszystkie punkty które powinien spełniać program. Pozostałe punkty - np. praca z uczniem niepełnosprawnym tutaj umieszcam: diagnozowanie i dokumentowanie postępów dzieci za pomocą stworzonych narzędzi m.in. przez siebie ułożonych, plany zajęć rewalidacyjnych na poszczególne lata, modyfikacja programu z matematyki. Jezeli rozpoznam sytucje rodziny(oczywiście wszystko jest za zgodą rodziców) to zawsze są później podejmowane różne działania - środowisko jest specyficzne. Bardzo proszę o uwagi.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6086


Temat: Czy kwalifikuje sie do nauczania indywidualnego?
Miałem orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera. I nie miałem zajęć rewalidacyjnych przy nauczaniu indywidualnym, tylko przy nauczaniu z klasą. Z przedmiotów, które mi sprawiały większe trudności miałem indywidualne lekcje z nauczycielem (5 godzin tygodniowo). W gimnazjum natomiast oficjalnie miałem nauczanie indywidualne, ale jednak w praktyce wyglądało to tak jak
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: surdopedagogika surdopsychologia
Rozporządzenie z 12 lutego 2002: Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi Może to ci sie przyda: http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dok ... 120407.pps Ile godzin rewalidacji nie wiem ale podstawą powinno być orzeczenie z poradni. Z takim orzeczeniem dyrektor powinien wnioskować do OP o godziny rewalidacji. (Z racji tego, że ja jestem specjalna to u nas nie ma takich procedur mamy przyznane odgórnie)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8537


Temat: Rewalidacja indywidualna?
Witam. Jesli jest ktoś kto prowadzi rewalidację indywidualną wskzole masowej to prosze o odzew. Potrzebuję kilku wskazówek na temat prowadzenia dziennika zajęć rewalidacyjnych.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9843


Temat: ocena dorobku przez dyrektora
Ważne jest też czy masz kwalifikacje do zajęć rewalidacyjnych i tego nauczania indywidualnego. Bo jeżeli nie to może dlatego nie zostały ujęte w wymiarze zatrudnienia.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6358


Temat: Indywidualne plany dla lekko
...we wszelkich klasowych występach, chociaż np. z trudem zapamiętywały tekst. A matki były przeszczęśliwe, że dziecko nie jest odrzucone. Wiadomo, kiedy uczy sie gmnazjalisów(najtrudnieszy wiek) i ma się jeszcze w klasie ze dwoje z upośledzeniem- to już nie wiadomo w co ręce wkladać. Lecz pisanie papierów dla samych papierów - nie ma sensu. Nich dzieciak korzysta z tych samych podręczników - obiżyć mu tylko poprzeczkę, a resztę dopracowywać na zajęciach rewalidacyjnych. Naprawdę- jak już chodzi do masówki- trudno z nim pracować na podręcznikach ze specjalnej. Poczytać sobie opinie z PPP, zdiagnozować go dydaktycznie, w planie wynikowym dostosowac wymagania. Przygotowywać zadania o mniejszym stopniu trudności. I tyle. To jest prawdziwa gimnastyka pracować z klasą w oparciu o inny program i z uczniem z upośledzeniem o inny (jeżeli nie ma nauczania indywidualnego). I dodam...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446


Temat: Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego "zerówk
...w wieku 6 lat". Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem. W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat poza przedszkolem lub szkołą należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – zob. objaśnienie do tabeli NP5. W terminie według stanu na dzień 31 marca jako nierealizujące obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.”
Źródło: sio.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=86


Temat: Kto czego uczy
migaweczka - zajęcia rewalidacyjne z uczniami z wadą słuchu w podstawówce i gimnazjum (masowych)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6962


Temat: dziecko z upośledzeniem umiarkowanym
Uczeń z upośledzeniem umiarkowanym realizuje "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach", która ujmuje takie obszary nauczania: 1) zajęcia edukacyjne: a) funkcjonowanie w środowisku, b) muzyka z rytmiką, c) plastyka, d) technika, e) wychowanie fizyczne, f) etyka/religia 2) zajęcia rewalidacyjne. Opracowuje się dla niego indywidualny program edukacyjno-rewalidacyjny. A więc nie ma potrzeby dostosowywania , konstruowania i pisania dla niego rozkładów, planów wynikowych z poszczególnych przedmiotów. Taki uczeń oceniany jest opisowo. Treści nauczania: 1. Umiejętność samoobsługi 2. Dbałość o zdrowie 3. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem 4. Rozwijanie percepcji wzrokowej i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9685


Temat: Rewalidacja indywidualna
co szkoła to inne zwyczaje. u mnie oprócz zajęć rewalidacyjnych (korekcyjno- kompensacyjnych) są zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, które prowadzi rewalidant. co innego, gdy w ramach dd dzieci mają zajęcia wyrównawcze np z matematyki- wtedy przedmiotowiec wkracza do akcji.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9634


Temat: kwalifikacje do pracy w sosw
droga baltazarko!chyba nie bardzomnie zrozumiałaś. tu chodzi właśnie o kwalifikacje roparządzenie z 10.09.20021. "Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiada osoba, która: 1) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki," Ja pracuję specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci z lekkim uposledzeniem umysłowym, skończyłam pedagogikę specjalną w zakresie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4306


Temat: Uczniowie upośledz w stopniu umiark w gimnazjum masowym
Witam. Uczę w szkole masowej. Od tego roku prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośl. w stopniu lekkim i umiarkowanym - Vklasa szkoły podstawowej Jak powinien wygladać program
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3866


Temat: I co dalej po gimnazjum ..................
...i specjalnych form pracy dydaktycznej; 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5. 5. Starosta właściwy ze względu na...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=1690


Temat: ocena dorobku przez dyrektora
Własnie odebrałam swoją ocenę dorobku na dyplomowanego i jest tego kilkanaście słów typu miła , koleżeńska, zaangażowana. Na tle mego sprawozdania to wygląda skromniutko. A może to nie jest powód do zmartwień? Kolejne pytanie dotyczy wymiaru zatrudnienia , które znajduje się na tej ocenie. Jest ujęty mój przydział etetowy, ale nie są dopisane zajęcia rewalidacyjne ani nauczanie indywidualne .W czasie całego stażu były to pojedyncze godziny ale były.Czy wszystko jest w porzadku? Nie wiem co powinien w stosunku do mnie wypełnić dyrektor. Czy jego błędy mnie dyskryminuja przed komisją? Pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6358


Temat: Jak przekonać przedszkolankę
Basiu nie pozostaje Ci nic innego jak udać się do Kuratorium Oświaty i tam porozmawiać.Pani przedszkolanka nie zrobi nic jak nie ma pieniążków od nich.Napisz w podaniu że nie domagasz się (narazie)żadnych zajęć rewalidacyjnych dla Jędrka,zaoferuj swoją pomoc przy nim.Do poradni pedagogiczno-psychologicznej to samo pisemko,oczywiście zaniesione osobiście.Może to coś da,spróbować warto. Życzę powodzenia
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2413


Temat: Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych czy klasa integracyjna?
...i 600 uczniów.Wezwano mnie w piątek do tej szkoły,bo jak się okazuje jest tylko 3 dzieci niepełnosprawnych i nie mogą na dzień dzisiejszy utworzyć klasy integracyjnej bo przepisy stanowią że musi być ich 8szt.Szkoła integracyjna,klasa integracyjna a my nadal marzymy o normalnej integracji nie ograniczonej bzdurnymi przepisami.Na razie czekamy co będzie.Jedno muszę przyznać że w tej szkole dziecko niep.ma dodatkowego nauczyciela,opiekuna, zajęcia rewalidacyjne,rehabilitację.Z ust p.dyrektor padła propozycja nauczania indywidualnego a wtedy byłoby wszystko w porządku.Czasami słucham ludzi i nie wiem śmiać się czy płakać,czy przejść do rękoczynów.
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2257


Temat: Terapia pedagogiczna czy oligofrenopedagogika?
Oligofrenopedagogika daje kwalifikacje do pracy w szkole specjalnej i z uczniem z upośledzeniem. Terapia pedagopgiczna - kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych: korekcyjno-kompensacyjnych. Do pracy z ucznień z uposledzeniem warto ukończyc oligo. Jednak jezeli dziecko nie ma upośledzenia, a ma jakieś dysfunkcje - to zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzi osoba po terapii pedagogicznej,.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10751


Temat: Wychowawcy z internatow odezwijcie sie:)
...jest dla mnie ogromną nowością, tymbardziej, że to moja pierwsza praca w zawodzie od razu po studiach. Jestem chętna do współpracy tutaj na forum Chociaż tak naprawdę to dopiero się uczę pisać scenariusze zajęć a najgorsze jest to, ze nie jestem zbyt kreatywna i wszędzie muszę po książkach szperać, zęby mieć dla dzieciaków coś ciekawego, jakieś zajęcia wychowawcze lub rewalidacyjne Najgorsze, że w styczniu będę miała hospitację zajęć rewalidacyjnych, kurcze już mam stracha, bo nie mam pojęcia jak to zrobić, zeby było dobrze, ciekawie i rozwijająco. jak macie jakieś pomysły to czekam Pozdrawiam serdecznie
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4528


Temat: Może ktoś wie...
...A do terapii znalazłam taką rzecz: § 10. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. 2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów lub...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11191


Temat: Czas pracy nauczyciela w grupie rewalidacyjno - wychowawczej
Czy ktoś wie jaki dokładnie jest czas pracy ( 45 czy 60 min) nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze? Zależy mi na poparciu tego aktem prawnym. Pozdrawiam!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10790